WSPÓLNOTA
SIÓSTR UCZENNIC KRZYŻA

Nasza nazwa
WSPÓLNOTA SIÓSTR UCZENNIC KRZYŻA
Communio Sororum Discipularum Crucis (CSDC)

Powstałyśmy
15 sierpnia 1982 r.

Nasza Założycielka
s. Helena Christiana Mickiewicz

Misja Uczennic Krzyża jest formacją ludzi świeckich oparta na duchowości Wspólnoty.
Cel ten realizują siostry przez:
        
 • organizowanie rekolekcji,
 • dni skupienia,
 • prowadzenie grup duszpastersko-ewangelizacyjnych i całoroczną prace z tymi grupami
 • działalność ewangelizacyjna w szerszym zakresie np. wyjazdy apostolskie przy współudziale osób świeckich,
 • katecheza
 • kontakty indywidualne.

 •         Ponadto Siostry prowadzą roczną, stacjonarną Szkołę Wiary i Nowej Ewangelizacji oraz Krąg Rodzin Uczniów Krzyża i Wspólnotę Ewangelizacyjną Uczniów Krzyża.
          Wspólnotę Uczennic Krzyża, Krąg Rodzin Uczniów Krzyża i Wspólnotę Ewangelizacyjna Uczniów Krzyża łączy to, iż całe swoje życie członkowie ich chcą poświęcić głoszeniu prawdy o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Pragną, by prawda ta w pierwszym rzędzie urzeczywistniała się w nich samych przez modlitwę, moc płynąca z sakramentów, nieustanne obumieranie sobie, poświecenie, przebaczenie, przemianę i ciągle zaczynanie od nowa.

  Duchowość

          Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża poznając Miłość Trójcy Świętej objawiającą się najpełniej w męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, chce ufnie poddać się przemieniającej mocy misterium Paschy i czerpać z ukrytej w niej mądrości. Przez Krzyż Chrystus uwalnia nas od grzechu i jednoczy z Bogiem. Aby doświadczyć tego w swoim życiu, każda siostra podejmie nieustanny trud nawracania się. Wysiłek ten nierozłącznie związany jest z rozpoznawaniem osobistego krzyża i podejmowaniem go w codzienności (Łk 9,23).
          Postawa "fiat" (zgody) wobec swojego krzyża - jako daru kochającego i zbawiającego Boga - owocuje wyzwoleniem, nowym życiem w Bogu i pogłębiającą się miłością między ludźmi. Ucząc się żyć krzyżem Zmartwychwstałego Pana, siostry chcą ukazywać innym jego wartość i ofiarowywać się za tych, którzy nie przyjmują zbawienia. Pomocą na tej drodze jest Maryja, pierwsza Uczennica Krzyża i Matka Kościoła, której siostry każdego dnia powierzają swoje życie. Od niej uczą się wiary, pełnienia woli Boga w każdej chwili życia, wierności w miłości aż po krzyż i czynnej odpowiedzialności za Kościół.
          Siostry prowadzą życie wspólne. W swej nazwie - Wspólnota Sióstr - podkreślają radykalne życie przykazaniem miłości, dzięki któremu rozpoznaje się uczniów Chrystusa (J 13,34-35).
          Każdego dnia modlimy się za apostołów świeckich według modlitwy Ojca Świętego z "Christifideles laici"

  Najświętsza Dziewico,
  Matko Chrystusa i Kościoła,
  wraz z Tobą dziękujemy Bogu
  za wspaniałe powołanie katolików świeckich,
  za wezwanie każdego z nich po imieniu
  do życia w komunii miłości
  i świętości z Trójcą Przenajświętszą,
  w braterskiej jedności wielkiej rodziny dzieci Boga,
  który posłał ich, by nieśli światło Chrystusa
  i poprzez swoje ewangeliczne życie
  ogień Ducha Świętego przekazywali całemu światu.
  Dziewico śpiewająca miłosierdzie Pana
  napełnij ich serca wdzięcznością i entuzjazmem
  dla tego powołania i dla tej misji,
  a nas naucz wraz z nimi swojego oddania
  w służbie Bogu i zbawieniu świata.
  Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty Królestwa Bożego
  i głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
  Naucz nas traktowania rzeczywistości świata
  z żywym poczuciem chrześcijańskiej odpowiedzialności
  i z radosną nadzieją na przyjście nowego nieba i nowej ziemi.
  Proś o nowe rozlanie Ducha Pięćdziesiątnicy
  na wszystkich katolików świeckich,
  mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci,
  aby w pełni sprostali swemu powołaniu i swojej misji
  do przynoszenia obfitego owocu dla życia świata
  i tak przyczyniali się do utrwalania tu na ziemi
  cywilizacji życia, prawdy i miłości zgodnie
  z wolą Boga i dla jego chwały.
  Amen. Alleluja!  >>> Oficjalna witryna internetowa Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża <<<

  >>> Facebook Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża <<<